Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Altena Interim, gevestigd aan Hoge Maasdijk 138, 4281 NJ Andel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.altenainterim.nl Hoge Maasdijk 138
4281 NJ Andel 0654723259
Johan de Vos is de Functionaris Gegevensbescherming van Altena Interim. Hij is te bereiken via Johan@altenainterim.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Altena Interim verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.
Personen die zich in het verleden – voor 1 mei 2018 – bij ons ingeschreven hebben zijn de persoonsgegevens van verwijderd uit ons bestand, tenzij het wettelijk kader verplicht deze gegevens te bewaren, doch beperkt zich tot de wettelijke bewaartermijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Altena Interim verwerkt uw persoonsgegevens die na 1 mei 2018 door uzelf per e-mail of per post zijn verstuurd en door ons zijn ontvangen voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen , e-mailen of per post aan te schrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Met het toesturen van uw persoonsgegevens per email of per post geeft u aan dat u akkoord gaat met het gestelde in deze privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming
Altena Interim neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Altena Interim) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Altena Interim bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties: 7 jaar
– voor- en achternaam; 7 jaar
– e-mailadres en telefoonnummer; 7 jaar

Van personen die zich als kandidaat per email en/of per post willen inschrijven worden de ingestuurde gegevens niet in ons bestand verwerkt en worden uw persoonsgegevens direct vernietigd. Dit is om reden dat we werken met eigen medewerkers en wij geen vacatures hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden
Altena Interim verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Altena Interim gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Altena Interim en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Johan@altenainterim.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Altena Interim wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Altena Interim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Johan@altenainterim.nl